science

Horizon 2020

< Terug naar overzicht

Europa speelt in de Champions League van het wetenschappelijk onderzoek. Om aan de top te blijven is coördinatie op Europees niveau nodig.

Horizon2020 is het programma waarin wetenschappers uit de hele Europese Unie samenwerken aan een gezamenlijke onderzoeksagenda. Het geeft richting aan onderzoek in alle disciplines, van ICT tot biomedisch, van logistiek tot voeding en van educatie tot stedelijke ontwikkeling.

Daarbij gaat het om het stimuleren van excellent onderzoek, maar ook om de bijdrage die wetenschap levert aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, innovatie en concurrentiekracht. Wetenschappelijke instituten werken daarom nauw samen met de bedrijfswereld. Een deel van het programma is erop gericht jong wetenschappelijk talent te scouten en op te leiden.

English Summary

Horizon 2020
Europe plays in the Champions League of scientific research. To keep this position, coordination on European level is necessary.

Horizon 2020 is the program in which scientists from across the EU collaborate on a joint research agenda. It gives direction to research in all disciplines, from ICT to biomedical, from logistics to food and education to urban development.

This involves promoting excellent research, but also for the contribution that science makes to solving social issues, innovation and competitiveness. Scientific institutes therefore work closely with the business world. Part of the program aims to scout young scientific talent and training.